ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనమందరం బలహీనంగా, పాపంగా ఉన్నప్పుడు, మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవటానికి మరియు మన తరపున తండ్రి ముందు మధ్యవర్తిత్వం చేయటానికి యేసును కలిగి ఉండగా, మన పాపంతో ఇంకా కొన్ని పెద్ద సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈ వాక్యం వాటిలో ఒకదానిని గుర్తుచేస్తుంది: మన పాపం దేవునికి లేదా అతని ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించాలని మనము కోరుకొనవద్దు . పాపానికి దూరంగా ఉండండి, ఎందుకంటే మనం ఆలాగు చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు . పాపానికి దూరంగా ఉండండి, తద్వారా అది దేవుని ప్రజలపై చెడుగా ప్రతిబింబించదు. సంఘము మరియు క్రీస్తు మరియు అతని సంకల్పానికి సిగ్గు కలుగు విధముగా దేవుడు మన వైఫల్యాలను అనుమతించకుండునట్లు మన కొరకు మరియు క్రీస్తులోని మన సహోదర సహోదరీల కొరకు కూడా ప్రార్థిద్దాం.

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల గొర్రెలకాపరి నా పాపములను బట్టి నన్ను క్షమించు.నీ దయకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసినందుకు క్షమించండి. యేసు బలి ద్వారా మీరు నా పాపాలను క్షమించి, శుభ్రపరిచారని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. అయితే, ప్రియమైన దేవా, మీపై మరియు మీ ప్రజలపై సిగ్గు లేదా ఇబ్బంది కలిగించకుండా నిరోధించడానికి మీ దైవిక శక్తిని ఉపయోగించుకోండి. యేసు శక్తివంతమైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change