இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

No matter how fresh the start nor how great the plans we have made, if we do not walk with God, the coming year will not be a spiritual success. As we receive this gift of a new year, let's commit to serving the Lord. As we make plans for the coming days ahead, let's make sure that those plans are made based on the LORD's revealed will in Scripture, the leading of the Holy Spirit, and prayerful consideration of what our God wants us to accomplish.Verse of the Day's New Year Prayer Focus
என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

God of the ages, my Father in heaven, thank you for being very near as I start on a new year. Please help me know your will each day. Bring the people into my life who will help me love you more, serve you effectively, and bless others in meaningful ways. To you be all the honor and glory in what I do, think, and say in the days ahead. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நீதிமொழிகள் 21:30

கருத்து