இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Shortly after Jesus' baptism, he went to face Satan in a grueling 40 days of temptation. Remember what Satan's opening words were? "If you are the Son of God..." Wasn't it great that God had already reassured him of his relationship before it was questioned? What do those you love need to hear from you today? You don't know when their time of trial will come; you just know it will, so go ahead and reassure them before it's necessary!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty and loving Father, please help me to say the right words of love and affection to those whom I love so that when temptation comes, or when others try to draw them away from me, they will not doubt my love for them. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of மாற்கு 1:11

கருத்து