இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Clearly this exhortation comes from the days of God's physical Temple in Jerusalem. Let's also remember that for us, God's New Covenant people, God's Temple is the church (1 Cor. 3:16) and our own bodies (1 Cor. 6:19). Let's value and celebrate with joy our church family. Let's also glorify God with our bodies! Let's give thanks and praise God's name in public, in private, and in community.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, I enter into the most holy place and approach you because of the sacrifice of Jesus. I am thrilled to know you listen. I am overjoyed to know you welcome me. I am glad to be with you and to let you know how much I appreciate all that you have done for me. Thank you for meeting me in this place of prayer until I can come home to you and meet you face to face. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 100:4

கருத்து