இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Interestingly, the Bible doesn't ever just say that God loves us. Instead, it says: "God demonstrated his love..." "In this is love, not that we loved God but that God loved us and gave..." "For God so loved the world that he gave..." Love is more than emotion or intention. True love, redemptive love, God-styled love is active; it does something. For us, Jesus did more than something; he sacrificed everything. What's more, he did it when we most needed it. He demonstrated his love when we were sinners!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, thank you for loving me. I love you. I love you for what you've done. I love you for who you are. I love you for your promises. I love you for your faithfulness. Most of all, dear Father, I love you because of Jesus who showed me just how much you love me. Please empower me to show my love by serving and giving to others as Jesus did. In his name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ரோமர் 5:8

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change