இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Jesus is our righteousness, holiness, and redemption. Let's unpack those church words. Righteousness — the ability to stand before God and be declared free from guilt. Holiness — the character and nature that reflect the glory and sanctity of heaven. Redemption — the gift of freedom bought at great expense. Christians aren't perfect? Hmmm! We know this is true. But, because of Jesus' loving sacrifice, we also know that in God's eyes we're righteous, holy, and redeemed. That, dear friend of Jesus, is what we call amazing grace!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

How can I thank you, wise and merciful Father, for the gift of Jesus? Your love in formulating the plan to send him, your sacrifice in having him become mortal, your agony when your own creations murdered him are too wonderful for understanding. But in my heart I do know that you did these things because of your loving grace and I want to thank you and praise you forever. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 1:30-31

கருத்து