இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

We are loved by the Creator of the Universe. He knows us personally. Our Heavenly Father cares about us tremendously. Although God knew about our weaknesses and sinfulness, he was willing to pay a terrible price to redeem us. Even though we are sometimes weak or rebellious, he loves us, forgives us, and welcomes us back when we are willing to confess our sins and come home to him. So if God has consistently, faithfully, and graciously loved us, how can we not share that love with each other?

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Thank you, Abba Father, for your awesome and gracious love. Please continue to pour that love into my heart through your Holy Spirit. Please help me be more forgiving, patient, and sacrificial in my love to your children. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 யோவான் 4:11

கருத்து