இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

"O how I love Jesus!" we sing. Jesus responds by asking how well we are doing with loving our brothers and sisters! We can't love God if we can't love those around us.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Forgive me, dear Father, for the times I have harbored pettiness in my heart or been unforgiving to those who needed my grace. I recognize that when I am unloving to my brothers and sisters in Christ, I am unloving to you. Please bless me as I work to reconcile some Christian relationships that have not gone well recently. Help these mended friendships to bring glory to you and vitality to your Church. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 யோவான் 4:20

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change