இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What a glorious day when this promise is fully realized! Let's make every effort and commit ourselves to the task of making our glorious God known to every nation, tribe, language, and people.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God, please lead me to someone who needs to know your salvation. Please bless your servants all around the world as they share your message with others. Please give them success and hasten the day when this glorious promise becomes fully realized. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ஆபகூக் 2:14

கருத்து