இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Close spiritual friends — the kind that can hold us accountable when we need it, build us up when we're down, or celebrate with us when we've enjoyed success — are truly rare. So many people are lonely; they're lonely for something, or better yet, someone, they've never experienced. We have a tendency in modern western culture to have acquaintances and companions instead of friends and partners. When things go poorly, when we have nothing to offer to them, acquaintances can run away in times of trouble, or fade away if things are long and protracted. There are, however, true friends whose commitment and dedication are deeper than even physical family. How do I know? God promised it! I've seen it! My family has been blessed by it! So let's hear the call to be that kind of friend to others and in so doing, we will often find that kind of friend for ourselves.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Gracious and holy Father, thank you so much for calling me into your family. Please bless me as I seek to enter into meaningful friendships with those in your family. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நீதிமொழிகள் 18:24

கருத்து