இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

This is God's curse upon the serpent who tempted Eve and Adam to sin. Satan is the personality behind the serpent. Even in this curse, even in the recognition of a struggle between the woman's offspring and Satan, God embeds his promise for our better future. In Jesus, that future comes! Satan appears to win the battle at the Cross, but the passage of three days changes everything. Jesus' triumph over death leaves him with only a "bruised heel," but leaves Satan powerless to make death the final word. The Evil One's best plans and greatest power lie crushed at the doorway of Jesus' empty tomb!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Thank you, dear Father, for taking the stinger out of death and establishing an assured hope for my future. Not only do I believe that Jesus rose from the dead, but I also believe you will also raise me up and bless me with life forever in your presence. For this enduring victory, I praise you in Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ஆதியாகமம் 3:15

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change