இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Jesus came to save the world. Jesus came to save you. Jesus came to save me. Why? Because of the Father's love!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and Righteous Father, thank you for your love. I know I didn't earn it or deserve it, but thank you. Until the day I see you face to face and express my appreciation and my praise, please know my heartfelt gratitude and my deep and abiding joy because of your plan, your Son, and your salvation. I thank you in Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோவான் 3:16-17

கருத்து