இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Extravagant over-reaction! That's what we're programmed to seek and to display in our modern world of sound bytes and over-hyped personality. But gentleness, that moderating grace in the midst of chaos and conflict, is so vital to bring the peace of God to conflict-laden churches, families, and relationships. How can we be gentle, how can we restrain from over-reacting to the wounds, offenses, and slights that come our way? The Lord is near! He is our vindication. He is our example. He is our comfort. He is our hope. He is our strength. He is near. We are not alone and our destiny, reputation, and value are not up to us to establish or to defend.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O LORD, my Father God, please be ever near me as I seek to be your person of character in the middle of the chaos and conflict around me. I ask that your presence be made known and that my character reflect that presence in all that I do and say today, each day that follows. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of பிலிப்பியர் 4:5

கருத்து