இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Jesus warned us that we would have to answer to God for every idle word we share with others (Matthew 12:36-37). In our time when social media echoes with mean-spirited, ugly, and divisive words, we must hear the Lord's warning about choosing our words carefully. Paul challenged us to be even more vigilant about what we say and how we say it. The apostle emphasized how significant our influence is on those who don't know Christ. We want to seize every opportunity to open the hearts of unbelievers to Jesus. When we are around those who are not Christians, we must show kindness, demonstrate care, and exercise control in the way we use our speech. The eternal destiny of those around may be resting on our conversations with them. Let's season our speech with care. Let's take advantage of every opportunity we have to open the hearts of others to grace of Jesus!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and Righteous God, I know we break your heart when we, your people, wound and drive unbelievers away with thoughtless and insensitive talk and unkind posts on social media. Please help me, O God, as I seek to display a winsome attitude with all people, but especially toward those who do not yet know Jesus as their Lord and Savior. Use my life and my words to open people's hearts to Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of கொலோசெயர் 4:5-6

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change