இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What saves us? What God did for us in Jesus! Let's make a commitment to let nothing make us relinquish our trust and dependency upon that hope, that Gospel by which we are saved. There is no other name, no other Gospel, no other message that can give us salvation. (see Acts 4:12; Gal. 1:3-9; Col. 2:6-16) We don't need to add anything else to it. We must never let anyone take anything away from it. Let's hold firmly to this faith, this trust, in God's grace given to us in Jesus!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, I trust in no other God but you. I trust in no other Gospel but the story of your love and grace in Jesus. As the old hymn so beautifully puts it, I ask dear Father that I may "never, ever, outlive my love for Thee." In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 15:2

கருத்து