ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనలను రక్షించేది ఏది ? యేసులో దేవుడు మనకోసం ఏమి చేసాడు! సువార్త ద్వారా మనం రక్షింపబడిన ఆ ఆశపై మన నమ్మకాన్ని, ఆధారపడటాన్ని విడిచిపెట్టడానికి మనము ఏమీ చేయకుండునట్లు నిబద్ధత చూపుదాము . మనకు రక్షణ ఇచ్చే వేరే నామము లేదు, మరొక సువార్త లేదు, వేరే సందేశం లేదు. (అపొస్తలుల కార్యములు 4:12; గల. 1: 3-9; కొలొ. 2: 6-16 చూడండి) దీనికి మనం ఇంకేమీ జోడించాల్సిన అవసరం లేదు. దాని నుండి దేనినీ తీసివేయడానికి మనం ఎప్పుడూ అనుమతించకూడదు. ఈ విశ్వాసం, ఈ నమ్మకం, యేసుపై మనకు ఇచ్చిన దేవుని దయపై గట్టిగా పట్టుకుందాం!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను నిన్ను తప్ప వేరే దేవుడిని నమ్మను . నేను యేసులోని మీ ప్రేమ మరియు దయ యొక్క కథ తప్ప వేరే సువార్తను విశ్వసించలేదు. ఒక పాత కీర్తనలో చాలా అందంగా చెప్పబడినట్లుగా, ప్రియమైన తండ్రిని నేను "నీపై నా ప్రేమను చూపేంతగా ఎప్పటికీ, ఎప్పటికీ, జీవించలేను" అని అడుగుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు