ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรทำให้เรารอด ก็สิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับเราผ่านทางพระเยซูไง ให้เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่ละทิ้งความไว้วางใจนี้ และหันมาพึ่งพาในความหวังนี้ ในข่าวดีนี้ที่ทำให้เรารอด ไม่มีชื่อใด หรือข่าวดีใด หรือคำสอนใดอีกแล้ว ที่จะทำให้เรารอดได้ (กิจการ 4:12; กท. 1:3-9; คส. 2:6-16) เราไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีก และต้องไม่ยอมให้ใครมาลดทอนข่าวดีนี้ลงด้วย ขอให้เรายึดมั่นในความเชื่อนี้ ในความไว้วางใจนี้ อันเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเราผ่านทางพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า นอกจากพระองค์แล้วข้าพเจ้าไม่ไว้วางใจในอะไรเลย รวมทั้งข่าวดีอื่นๆด้วย นอกจากเรื่องราวความรักและพระคุณของพระองค์ที่ผ่านมาทางพระเยซู เหมือนเนื้อร้องในเพลงสรรเสริญเก่าแก่ ที่ว่า "พระบิดาที่รัก ขออย่าได้มีวันที่ข้าจะละทิ้งความรักที่มีให้กับพระองค์ไป" อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น