இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Ephesians and Colossians emphasize that no human being, or even group of human beings, is head of the Church. Jesus is head of the Church. He sets our direction. He is our example. He is our goal for ministry. In addition, Jesus also arranges us in his Body as he chooses, gives us gifts to use to bless each other and God, and holds us together so that we can effectively serve as his presence in the world. So let's set our hearts on Jesus. Let's use his life and love to inspire us and show us how to serve. Let's give him our allegiance and loyalty. He alone is head of his Body, the Church. Let's let him lead!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Righteous Father, thank you for Jesus. Thank you for his example, service, obedience, love, and sacrifice. Thank you for his resurrection, exaltation, power, and presence today in your Church and in my life. Father, please use me, and my brothers and sisters in Christ with me, to do his work in our world and share your grace with all who are lost. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபேசியர் 4:16

கருத்து