இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

How many times have you stood over the grave of a recently departed friend or loved one? When was the last time you tasted grief and separation from someone you dearly loved? I don't know about you, but I am so thankful that the Bible identifies death as one of Jesus' enemies. I am thankful that he hates death, and the damage and separation it causes, even more than I do. I am filled with joy to know that death will be destroyed and immortality and life will be given to the children of God!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy Father, please triumph with life and mercy in the lives of those I know that are wrestling with emotional, spiritual, and physical death. Triumph in their lives through your power and your grace. I look forward to the day, dear Father, when death is no more. Lord Jesus, I not only pray this in your name, but I ask you to speed this day. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 15:25-26

கருத்து