இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God is not only our protector; he is also our helper. Even when our world seems to be crashing around us, he is there. He will deliver us from death or deliver us through death. He will deliver us from evil or he will deliver us to overcome evil. Our task is to trust that in the midst of our earthquakes and tidal waves we are not alone or abandoned.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy God, I pray for those today who are in the middle of life's earthquakes. You know those for whom I am concerned. You know I care about their struggles which are too big for me to mitigate and too painful for me to truly bring comfort. I ask you now, to bless them, be with them, and please deliver them quickly. You are our only true hope and Jesus is our only sure redeemer. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 46:1-2

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change