இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Don't make God's Spirit grieve! But how do we do we cause the Spirit of God to grieve? By harboring bitterness, unleashing anger-driven rage, fighting with others and slandering their name while plotting to harm them. Not only are these behaviors in direct opposition to the will and character of God, they are are also the exact opposite of the qualities the Spirit is seeking to produce in our lives — love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control faithfulness (Galatians 5:22-23). No wonder such evil behaviors grieve the Holy Spirit.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty Father, please conform me to be more like Jesus by the power of your Holy Spirit as I commit to display Jesus' character and compassion in my life. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபேசியர் 4:30-31

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change