இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

The cost of peace is always high. Our peace was purchased by Jesus' enormous sacrifice. God made sure the price for our rebellion was paid, but he didn't make us pay it because we could never have fulfilled our obligation. Instead, God paid it himself in Jesus.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and loving Father, thank you for making peace and bringing me back to you at great cost to yourself. Thank you, Lord Jesus, for willingly surrendering yourself to the horrible cruelty of the Cross. Thank you that I'm not treated as your enemy because of my sin, but as a lost sheep that needs to be found. Thank you for adopting me as your beloved child. In Jesus' name I offer my thanks and praise. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ரோமர் 5:1

கருத்து