இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Wisdom isn't shown by our "book learning," smart comments, or arrogance. No, true wisdom is shown by the godly character of our life lived with humility and kind deeds.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O Father, make me wise like Jesus. Please give me the ability to more fully know your will and more faithfully live it with kindness and humility. May the words of my mouth and the actions of my life please you and bring your grace to others. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யாக்கோபு 3:13

கருத்து