இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Jesus never wanted us to give up our moral distinctiveness, our redemptive influence, nor our loving impact on those around us. The purpose of our presence in the world is to preserve our culture from further decay and season the bitter, dog-eat-dog world, with grace and mercy.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear holy and majestic LORD, please help me resist being conformed to my culture. Instead, dear Father, please use my distinctiveness as a Christian to bless others and to expand the influence and impact of your Kingdom. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of மத்தேயு 5:13

கருத்து