இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

After capturing the hearts of the crowd, Jesus now calls another disciple, Levi (Matthew). Two things are significant about this calling. First, Jesus called someone no other religious leader would have chosen, a tax collector and Roman sympathizer — to any Jew of Jesus' era, Matthew would have seemed very much like a traitor to his heritage and to his faith. Second, the tax collector followed, leaving behind his livelihood and his fortune. This is a powerful reminder that there is no one we should write off as unreachable with the Gospel and as unusable by our Lord.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father of all nations, help me recognize the people you place in my path today who are ready to know more about Jesus. Give me the wisdom and the awareness to know when and how to speak with them about my Savior. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of லூக்கா 5:27

கருத்து