இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

இங்கே பவுலின் உபதேசம் சிறப்பாக இருந்தாலும், நாம் குறிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய உபதேசத்தின் முறை இது.மாறுப்பட்ட , புதிய அல்லது மேம்பட்ட பதிப்புகளை வலியுறுத்துவதற்கு நாம் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்கிறோம். ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிய நம் வாழ்வில், நமது அறிவு எப்போதும் கீழ்ப்படிதலை விட அதிகமாயிருக்கிறது . நாம் நினைப்பதை விட அடிக்கடி, நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை ஒருவருக்கு ஒருவர் நினைவுபடுத்தி அல்லது தேற்றி , ",சகோதரரே நீங்கள் நன்றாகச் செய்கிறீர்கள்; நீங்கள் செய்வதைத் தொடருங்கள்!"என்று சொல்வோமாக.

Thoughts on Today's Verse...

While Paul's exhortation here is excellent, it is the style of the exhortation we should especially notice. We live in an age where we are constantly pressured to emphasize the novel, new, or improved versions of things. But in our lives as Christians, our knowledge always exceeds our obedience. So more often than we like to think, we need to remind each other of what we are doing right and just simply say, "Hey, you're doing well; just keep doing what you're doing!"

என்னுடைய ஜெபம்

சத்தியபரராகிய பிதாவே , நான் செய்த நல்ல மற்றும் மகிழ்ச்சியான காரியங்களை கவனித்து பதிவு செய்ததற்காக நன்றி. நீங்கள் மகிழ்ச்சியும் , மகிமையும் அடையக்கூடிய விஷயங்களை மட்டுமே சிறப்பாக நீர் விரும்புகிறப்படி செய்ய எனக்கு உதவியருளும் . இயேசுவின் நாமத்தினால் . ஆமென்.

My Prayer...

Faithful Father, thank you for noticing and keeping record of the things I've done that are good and pleasing to you. Please help me to keep doing those things that please you, only better, that you may be pleased and glorified. In Jesus name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of  1 தெசலோனிக்கேயர் 5:11

கருத்து