இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Reminds me of what God told Jesus at his baptism — "... in you I am well pleased!" Even in the middle of a culture steeped in sin in Noah's time, God could find the one heart loyal to him and use him and his family to be a blessing and provide the world a future. May we each be such a person in our day, in our job, in our school, in our neighborhood. Can you imagine the difference it would ultimately make if each of us decided to be a Noah?

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Loving Shepherd and Holy God, please bless me as I seek to passionately live a life that pleases you and brings you joy. Please use me and my church family to make a difference in the world. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ஆதியாகமம் 6:8

கருத்து