இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What foe can defeat the people of God? None! Our God, our Deliverer, is mighty in power, awesome in holiness, and greater than any of our foes. We refuse to fear what the evil one threatens because our Savior has already ultimately defeated him.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Abba Father, calm my fears and sooth my anxious heart. By the power of your Spirit, please bless me with boldness and confidence as I seek to live for you in a world that is often hostile to my faith and opposed to your values. I ask this in the name of Jesus. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of  உபாகமம் 7:21

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change