இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

இந்த பகுதியின் சூழலில், அவருடைய மக்கள் தமக்கு விலையேறப்பெற்றவர்கள் என்று தேவன் நினைப்பூட்டுகிறார். அவர் அவர்களை உருவாக்கி மீட்டுக்கொண்டார். அவர் அவர்களை கைவிடுவதில்லை. அவர்கள் எப்படிப்பட்டதான சவால்கள் மற்றும் , சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும்போதும் , அவர் அவர்களோடிருந்து, அவர்களை விடுவித்து, பாதுகாத்து ஜெயம்கொள்ளச் செய்கிறார் . இதே வாக்குறுதியை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ; தேவனுடைய உண்மையைக் காண்பிக்க நமக்கு வரலாற்றின் பயனும் உண்டு. தேவன் தமது மக்களை எவ்வாறு பாதுகாத்து, எதிரிகளுடனான அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஒவ்வொரு முறையும் மீட்டெடுத்தார் என்பதை நாம் காணலாம். தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை மறப்பதில்லை !அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தின் மூலமாய் இதை நாம் அறிகிறோம். வரலாற்றின் மூலமாய் நாம் இதை அறிகிறோம். விசுவாசத்தின் மூலமாய் நாம் இதை அறிகிறோம் !

Thoughts on Today's Verse...

In the context of this passage, God reminds his people that they are precious to him. He formed them and redeemed them. He is not about to abandon them. No matter what challenges or difficulties they face, he will be with them to deliver them and bring them to safety and victory. We can accept this same promise; we also have the benefit of history to show God's faithfulness. We can see how God did preserve his people and redeemed them time and time again from their bondage to their enemies. God will not forget his children! We know it by promise. We know it by history. We know it by faith!

என்னுடைய ஜெபம்

சர்வவல்லமையுள்ள தேவனே, எப்பொழுதும் என் அருகில் இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி. அநேக நேரங்களிலே நீர் என் அருகில் இருப்பதையும் , கையிட்டு செய்கிறதானக் காரியங்களில் உம்முடைய பாதுக்காவலையும், வரலாற்றில் உம்முடைய அதிசயமான வழிக்காட்டுதலையும் குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருந்ததை அறிந்திருக்கிறேன். ஆயினும்கூட, அன்புள்ள பிதாவே, நான் தனியாக உணரும்போதும் கூட நீர் என்னோடே இருக்கிறீர். உம்முடைய பிரசன்னம் வெகு தொலைவில் இருப்பதைப் போலத் தெரிந்தாலும் கூட நீர் அருகில் இருக்கிறீர் என்று நான் நம்புகிறேன். அன்புள்ள தேவனே, தயவுசெய்து சோதனையின் காலங்களில் நிற்க எனக்கு நம்பிக்கையையும் விடாமுயற்சியையும் கொடுங்கள், இதனால் உம் வெற்றி வேளைகளில் நானும் பங்கு கொள்ள முடியும். இயேசுவின் நாமத்திலே. ஆமென்

My Prayer...

Thank you, Almighty God, for always being near. I know that there are many times when I am not aware of your nearness or of your providence at work or of your miraculous moving in history. Nevertheless, I do believe, dear Father, that you are near even when I feel alone and your presence seems so far away. In those times, dear God, please give me confidence and perseverance to stand through the times of trial so that I can also share in your times of triumph. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ஏசாயா - 43:2-3

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change