இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Paul was surprised at the Macedonians' generosity to the Lord's work for two reasons. First, they were very impoverished and didn't have much to share. Second, rather than viewing what they had as their own, they gave themselves to God and then to his servants who were asking for their help in ministering to others. Their example is a great reminder to us of how we need to approach our giving to help others in need.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O Righteous Father and Holy God, forgive me for being selfish with the funds you have so richly shared with me. I want to give my heart and my life to you fully, not holding back anything from your will, and I ask you to help me know how to best use the blessings you have entrusted to me. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 கொரிந்தியர் 8:5

கருத்து