இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

I have always loved music. To this day, songs help unlock the part of me that is most yielded to God. It helps me declare my love for him and my praise to him. But as the psalmist says, at night, especially on those nights when sleep is hard to come by, his song is with me.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O God of my life, thank you for music and song. Thank you for giving me so many good things to sing joyfully about. Thank you for hearing my heart when I sing and not just my words and the song's melody. I long, dear Father, for the day I get to hear you sing and I join the heavenly chorus around your throne. Until then, fill my life with your song. Through Jesus' name I ask it. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 42:8

கருத்து