இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

I'm not sure where you are located, but it's been blistering hot where I am. Anything cool and refreshing sounds wonderful. If you've ever worked a harvest and gotten the dust, plant fragments, and sweat up under your shirt, you know how refreshing a cool glass of water is to your parched throat and a shower is for your sticky body. But God says that when we are trustworthy messengers for each other and for him, it is even better refreshment than a cool drink on a hot tiring day. So how have you been doing with the Master's message lately? Shared his love? Told of his grace? Demonstrated his kindness? Let's get busy refreshing our Lord by blessing others with his Gospel!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Forgive me, heavenly Father, when I am untrustworthy with your message or ashamed of showing my allegiance to you and your Gospel. Give me wisdom to demonstrate and communicate your love, mercy, grace, and character to those around me. May my words and actions today bring you refreshment and glory! In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நீதிமொழிகள் 25:13

கருத்து