இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Children don't need to be taught; they need to be trained. Life is not just about intellectual lessons and information. It is about integrating truth into the fabric of our daily lives. God calls us to move our children and their training up on the list of our priorities because our children are forever, while most of the other things we invest our time in are temporary.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Great and Holy Counselor, help me as I seek to know the best thing to do with my children to share your love and your truth with them. I want them to know and love you more perfectly than I do. Give me wisdom and courage to make wise decisions and the tenderness to implement them in my family's life. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நீதிமொழிகள் 22:6

கருத்து