இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

While Job never learned why he suffered, he did learn his place in the universe before the Almighty God (Job 38-41). When we are young, time passes so very slowly — especially if we are waiting for something special! But as we get older, the years fly by more and more quickly. Yet despite all our learning, despite all our experience, we come to two great awakenings: our knowledge compared to what there is to know is so very small and our place in the passage of time is so very short. Both of these awakenings prepare us to turn our lives and future over to our God who longs to bring us to himself.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and Almighty God, my Abba Father, thank you so much for your overwhelming patience as you try to communicate your love to people like me with my limited abilities to comprehend your magnificence and glory. Please give me wisdom this week, to make the decisions I need to make and to choose your way and not my own. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோபு 8:9

கருத்து