இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God loves to hear our praises and songs of adoration. He longs to hear us call him Abba Father and King of the Ages. But better than all the praise we can muster and higher than the highest sounds of angels is something higher still: the very name of God. Let's make a commitment to revere and hold as holy the name of our glorious God!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God, Father of compassion and Creator of the Universe, I praise you for exerting your will on our world. Now, dear Father, please make your will clearly demonstrable in my life as I seek to live for you so that your name will be exalted. In the holy name of Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நெகேமியா 9:5

Verse of the Day Wall Art

கருத்து