இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What brings you joy? What is your source of personal glory? Do you glory and rejoice in your accomplishments, your wealth, your status, your looks, your piety, your humility, your...? In the old hymn "Beneath the Cross of Jesus," we each confess, "My glory, all the Cross." That's what Christians mean when we "Glory in his holy name." Our full understanding of God's holy name has dramatically been expanded by Jesus. He taught us to not only reverence the name of God but also call him "Abba" Father. Any other cause of joy and basis for boasting are merely passing illusions. For those whose hearts seek the Lord, glory is found in reverencing the holy name of the Father who gave up his precious Son so we could be his children. He loves us that much, and more: we will one day share in his glory (Colossians 3:1-4). Incredible!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

You have blessed me in many ways, Abba Father. How can I ever begin to thank you properly? I confess that I sometimes seek notoriety and glory even though I know such notoriety is fleeting and often only the false flattery of those who want something from me. But deep in my heart, dear God, I know my true glory is rooted in the adoption covenant you signed by your grace. Thank you! Words cannot capture my appreciation, but I look forward to being eternally grateful in your presence for all that you have done. May all glory be yours in heaven, throughout the earth, and in my life, now and forever. In the name of Jesus, I praise and thank you. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 நாளாகமம் 16:10

கருத்து