இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

There is only one true God. All others are false, mere pretenders to the throne of the Righteous One. Yet like the Athenians in Acts 17, our world continues to place idol after idol in the place that should be reserved for God alone. But, we can be different! We can live as radiant examples of the God of justice, righteousness, mercy, and grace. We can reflect his holiness, share his hope for the lost, and truly make a huge difference in our world. So let's get started doing it — today!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Most High God, my Abba Father, thank you so much for the incredible gift of your grace and the sense of redemptive purpose you have placed within my life. I know that you can use me to do your work in your world and to your glory. Please do! In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எரேமியா 10:10

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change