இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

ஒரு பெற்றோரின் முக்கியமான பங்கு என்ன என்பதை விட குறிப்பிடத்தக்க வரையறை உள்ளதா? நம் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலையில்,முக்கியமான தேவைகளில் மற்றும் ஈடுபாடுகளில் பிள்ளைகளின் வாழ்கையில் பெற்றோர்களாக , ஆசிரியர்களாக மற்றும் சிநேகிதர்களாக தேவன் நமக்குக் கொடுத்த முக்கிய பங்களிப்பை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது என்பதை உறுதி செய்வோம்

Thoughts on Today's Verse...

Is there any greater definition of what a parent's role is than this? Let's make sure that in the swirling demands and involvements of our lives we do not forget the MAIN thing that God has given us as parents, teachers, and friends to do in the lives of children.

என்னுடைய ஜெபம்

எஜமானாரே, கர்த்தராகிய என் மீட்பரே பெலனானவரே, தயவுகூர்ந்து என் வாழ்க்கையில் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கான உம் முதன்மையான காரியங்களில் என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்த கேட்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தினாலே கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். ஆமென்.

My Prayer...

O Master, Lord God my Savior and Sustainer, please keep my heart set on your priorities with the children in my life. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம்  34:11

கருத்து