இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What is our role in the grand scheme of things? In Psalm 21, the Spirit emphasizes our importance as God's "cheerleaders." We ask God to reveal himself in glory. We urge God to make his strength known to all people. We marvel in amazement at his great deeds. We praise God for all the incredible things he has done for us.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear Father in heaven, exalt yourself and your name above all things. I rededicate myself to daily praise and thanksgiving for all that you have done, all that you are doing, and all that you will do in the future. To you, the only true God, the Alpha and Omega, I offer my heartfelt praise and my songs of joy. In the name of the Lord Jesus, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 21:13

கருத்து