இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God is faithful! Scripture declares it. We've experienced it. In fact, we cherish this promise from God, especially when things don't turn out as they "should." So when Satan does trip us with temptation, or when we are weak or rebellious, isn't it comforting that we can be forgiven and made clean again? God wants us to call our sin what he calls it. (To "confess" literally means to "say the same" thing about it as God does!) Incredibly, God does more than forgive us. He also cleanses us. We're made new, fresh, pure, and holy once again! That is more than being faithful and just; that's being downright gracious.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

I do not have the words, Father, to express my appreciation for your gracious forgiveness and cleansing of me. I am deeply sorry for my weakness, my stumbling, and my rebellion. I deeply regret disappointing you. Thank you for welcoming me back into your presence and reminding me that I am your beloved child. Please empower me to grow past my failures and to mature more fully into the holiness of your Son, Jesus, in whose name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 யோவான் 1:9

கருத்து