இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God's desire that we obey his will is not arbitrary, impulsive, or demanding. Our Father wants us to reflect his character, rest his blessings, and receive his strength so he can restore our freedom. Let's not look at obedience merely as something we must do, but as a life of blessing that we get to discover. God gives us his commands to obey so that we can find the new frontiers of grace, where he longs to lead us.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

LORD and Father, thank you for revealing your will and calling me to obey it. I know your desire is to share your blessings with me and bring me into your eternal presence. In Jesus' name I thank you. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of  உபாகமம் 11:8

கருத்து