இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

ஒரு நல்ல ஸ்திரீயை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா? அப்படியென்றால்,கர்த்தரை தன் முழு இருதயத்தோடும், ஆத்துமாவோடும், மனதோடும், பலத்தோடும் கனப்படுத்துகிற மற்றும் துதிக்கிற ஒரு ஸ்திரீயை கண்டுபிடிப்போம். செளந்தரியம் , சரீர வலிமை மற்றும் ஆளுமை கூட மாறலாம் மற்றும் சீரழிந்தும் போகலாம் . எந்த பெண்ணின் இதயம் நங்கூரமிடப்பட்டு, தன் வாழ்க்கையில் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு , அவள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறாளோ , அந்த ஸ்திரீயே நம் புகழுக்கும், கர்த்தருக்கும் உரிய ஸ்திரீயாக இருப்பாள்.

Thoughts on Today's Verse...

Want to find a really good woman? Look for one that honors and reveres the Lord with all of her heart, soul, mind, and strength. Appearance, physical strength, and even personality can change and degrade. A woman whose heart is anchored and enlivened by the presence of God in her life will be a life-long blessing and a woman worthy of our praise, and the praise of her God.

என்னுடைய ஜெபம்

பிதாவே , மீண்டும் ஒருமுறை, என் விசுவாசத்தை வடிவமைக்க உதவிய மற்றும் உமக்கான வழியைக் கண்டறிய உதவிய என் வாழ்க்கையில் உள்ள முக்கியமான ஸ்திரீகளுக்கு இந்த வாரம் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆசீர்வதிக்கப்படுகிற வழிகளை பார்த்து தேவபக்தியுள்ள ஸ்திரீகளை கண்டறியவும் , உம்மை கனப்படுத்தவும், உம் சபையை கட்டியெழுப்பவும் எனக்கு உதவுங்கள். இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறன். ஆமென்.

My Prayer...

Father, once again, I want to thank you this week for the important women in my life who helped shape my faith and who helped me find my way to you. Please help me to value godly women in ways that bless them, honor you, and build up your Church. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நீதிமொழிகள் - 31:30

கருத்து