இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

We can't out serve, out love, or out give Jesus. He longs to bless us. He longs to pour out heaven's riches and grace upon us. Even more incredibly, he longs to honor us. When our lives are over, God the Father, Lord of the entire universe, will honor all who have served his Son and blessed others in Jesus' name! Unbelievable? No, just another example of God's incredible grace!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Loving Father and Holy God, please help me follow the will of Jesus and serve others in his name. Father, I know that I cannot earn your grace, but I want to serve others in Jesus' name and help them find your grace. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோவான் 12:26

கருத்து