ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము ఈ భూమి పై జీవులము. అవును, మనము దాని కంటే చాలా ఎక్కువ, కానీ అప్పుడప్పుడు మనకు దాని గురించి గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది! సృష్టికి ముందు ఉనికిని మనం నిజంగా అర్థం చేసుకోలేము, ఇంకా మనకు తెలిసినట్లుగా సమయం ప్రారంభానికి ముందే, దేవుడు ఉన్నాడు - అతను తనను తాను "నేను" అని వెల్లడించాడు, ఉన్నవాడు మరియు అనువాడు మరియు రాబోయేవారు. మన ఉనికికి ఆధారాన్ని అందించడానికి ఆదేశించిన విశ్వం ఉండే ముందు, దేవుడు "నేను." అనువానిగా వున్నాడు,మనము సృష్టించిన విశ్వానికి ముందు, దాటి, లేకుండా ఆయన ఉనికిని కలిగి ఉన్నారు. మేము దీనిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేము. అందుకే ప్రతి కొత్త ఆరంభం - అది ఒక రోజు, వారం, సంవత్సరం లేదా సహస్రాబ్ది అయినా - దేవునితో ప్రారంభం కావాలి. అతను మాత్రమే అంతిమ ఆదికాండము, మన ప్రారంభం

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన సృష్టికర్త మరియు విశ్వం యొక్క దేవా, మీ సాటిలేని శక్తి మరియు మీ అపారమయిన కీర్తిని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. నేను ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు, నా భవిష్యత్తు మీ సంకల్పం, నీ దయ మరియు మీ రక్షణలో ఉందని నాకు తెలుసు. నేను ఈ భవిష్యత్తు వైపు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నాతో వెళ్ళండి. దయచేసి ఈ రోజు, ఈ సంవత్సరం, మరియు మీరు నాకు భూసంబంధమైన జీవితాన్ని ఇచ్చినంత కాలం నేను నా జీవితాన్ని గడుపుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు