ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นสิ่งมีชีวิตของโลกนี้ ใช่แล้ว เราเป็นมากกว่านั้นอีก แต่เราก็จำเป็นต้องได้รับการเตือนถึงเรื่องนี้อยู่เนืองๆ เราไม่สามารถเข้าใจถึงการดำรงอยู่ก่อนกาลเวลาได้อย่างถ่องแท้ แต่ก่อนที่จะมีกาลเวลาที่เรารู้จักนี้ ก็มีพระเจ้าอยู่แล้ว — พระองค์ได้บอกให้รู้ว่า พระองค์นั้นคือ "ผู้เป็น" ผู้ที่เป็นอยู่ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ก่อนที่จะมีจักรวาลที่เป็นระบบนี้ ที่เตรียมไว้สำหรับจุดเริ่มต้นของชีวิตเรานี้ พระเจ้าก็คือ "ผู้เป็น" อยู่แล้ว พระองค์ทรงเป็นอยู่ก่อน และอยู่เหนือจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ เราไม่สามารถจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างแจ่มแจ้ง นั่นเป็นเหตุที่ทุกๆ การเริ่มต้นใหม่ — ไม่ว่าจะเป็นวัน เป็นสัปดาห์ เป็นปีหรือพันปี — ควรเริ่มต้นที่พระเจ้า พระองค์ผู้เดียวที่เป็นผู้เริ่มต้นหนึ่งเดียวองค์นั้น พระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของเรา

คำอธิษฐาน

พระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าแห่งจักรวาล ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับฤทธานุภาพอันหาที่เปรียบมิได้และสง่าราศีที่เกินความเข้าใจได้ของพระองค์ ในการเริ่มต้นปีใหม่นี้ ข้าพเจ้ารู้ว่าอนาคตของข้าพเจ้าอยู่ในน้ำพระทัย พระคุณ และความรอดของพระองค์ โปรดสถิตอยู่กับข้าพเจ้าในการก้าวไปสู่อนาคต ขอให้การใช้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระองค์ทั้งในวันนี้ ปีนี้และนานเท่าที่พระองค์ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น