ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

జాషువాకు ఇచ్చిన ఈ ఆజ్ఞ మరియు వాగ్దానం రాబోయే సంవత్సరాన్ని మనం స్వీకరించినప్పుడు మనకు కూడా ఉంటుంది. ముందుకు ఏమి జరుగుతుందో మనకు తెలియదు, మన ప్రయాణంలో మనం ఆయనను అడిగితే మరియు ఆయన చిత్తాన్ని అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తే దేవుడు మనతో వస్తాడని మాత్రమే మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఈ వాక్యభాగము కేవలం " నీకు తోడైయుండును" అని ఆరాధించే వాగ్దానం కాదు. ఇది కూడా ఒక ఆదేశం! "నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము, దిగులుపడకుము జడియకుము." మనము ఈ రాబోయే సంవత్సరాన్ని దేవుణ్ణి సేవించే అవకాశంగా స్వీకరిస్తాము మరియు భయపడాల్సిన విషయం కాదు!

నా ప్రార్థన

పవిత్ర మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రీ, నేను ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు నాతో ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి ముందుకు వచ్చే అవకాశాల కోసం అభిరుచి మరియు ఉత్సాహంతో అభినందించడానికి మీ ఆత్మతో నాకు శక్తినివ్వండి. నా స్వంత అసమర్థతలు మరియు నా ముందున్న తెలియని విషయాలు నన్ను భయాందోళనకు గురిచేసినప్పుడు దయచేసి నన్ను క్షమించండి. ఈ సంవత్సరం మీ కోసం ధైర్యంగా జీవించడానికి నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change