ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"సిద్ధంగా ఉండు. సెట్ అవ్వు. వెళ్ళు!" మనం దేవుని చిత్తం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మన చిన్ననాటి నుండి ఈ మాటలు మనకు చాలా ముఖ్యమైనవి. మనం సిద్ధంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. అయితే భగవంతుని మహిమపరచడానికి మనం చేసే పనిని చేయడానికి మనల్ని మనం అంకితం చేసుకొని, మనల్ని మనం అంకితం చేసుకోకపోతే ప్రపంచంలోని వ్యక్తిగత సిద్ధపాటు అంతా తేడా ఉండదు. వచ్చే ఏడాది దీని కోసం మీ వద్ద ఎలాంటి ప్రణాళికలు ఉన్నాయి? రేపటికి మీ దగ్గర ఎలాంటి ప్రణాళికలు ఉన్నాయి? ఈరోజు మీ దగ్గర ఎలాంటి ప్రణాళికలు ఉన్నాయి? మనం "సిద్దపడి " మరియు "వెళ్లే " ముందు, మనల్ని మనం ప్రభువుకు మరియు అతని పనికి అంకితం చేసుకోవడం ద్వారా సిద్ధపడదాం!

నా ప్రార్థన

దయగల తండ్రి, నా ప్రణాళికలు మరియు నా మార్గాలు తప్పనిసరిగా మీ ప్రణాళికలు లేదా మీ మార్గాలు కాదని నేను గుర్తించాను. నేను వాక్యభాగము చదవడానికి మరియు మీ ఇష్టాన్ని వినడానికి నన్ను అంకితం చేసుకున్నప్పుడు దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి. నేను చేసే ప్రతి పనిలో నిన్ను గౌరవించాలని మరియు నా ప్రయత్నాలను మరియు నన్ను నీ కీర్తి, గౌరవం మరియు ప్రశంసలకు అంకితం చేయాలనుకుంటున్నాను. నా రక్షకుడు మరియు ప్రభువైన యేసు నామంలో, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు