ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

తరగనిది మరియు విఫలమవ్వనిది ఇక్కడ మనకు ఏం ఉంది? దేవుని ఎడతెగని ప్రేమ తప్ప మరేమీ లేదు. మనం నిరాశపరిచినా, బాధించినా, , లేదా అతనిపై తిరుగుబాటు చేసినా, ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. మనం పాపులుగా ఉన్నప్పుడే పాపం మరియు మరణం నుండి మనలను విడిపించడానికి యేసును పంపాడు. మన భవిష్యత్తుతో దేనినైనా లేదా ఎవరినైనా ఎందుకు నమ్మాలి? దేవుని ఎడతెగని ప్రేమపై ఆధారపడుదాం!

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, ప్రేమగల దేవా, నేను నా ఆశలు, కలలు మరియు భవిష్యత్తును మీ చేతుల్లో ఉంచుతున్నాను. మీరు నా శాశ్వతమైన మంచి కోసం పని చేస్తున్నారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. నన్ను బానిసలుగా మార్చే అన్నింటి నుండి మీరు మాత్రమే విముక్తిని అందిస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. నా పాపాలను క్షమించినందుకు మరియు మీతో ఎప్పటికీ జీవిస్తానని వాగ్దానం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. కానీ అన్నింటికంటే, ప్రియమైన తండ్రీ, మీ ఎడతెగని ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు