ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మనలను సృష్టించాడు. మనము మన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు, యెహోవా మనల్ని ప్రేమతో నిర్మించాడు (కీర్తన 139: 13-16). అతను మన జీవితాల కోసం ఒక ఉద్దేశ్యంతో మరియు అడుగడుగునా మనతో ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు. చాలా మంచి గొర్రెల కాపరి తన గొర్రెలను చూసుకునే దానికంటే దేవుడు మనల్ని బాగా చూసుకుంటాడు. కాబట్టి మన నాయకుడు, సృష్టికర్త మరియు రాజు ఎరిగినవారముగా జీవిద్దాం! అతని స్వభావమును ప్రదర్శిద్దాం, అతని దయను పంచుకుందాం, అతని దయను విస్తరించండి మరియు అతని క్షమాపణను ప్రదర్శిద్దాము . మనం ఆయన ప్రజలు అని చూపిద్దాం!

నా ప్రార్థన

యెహోవా, నీవు దేవుడని నేను నిజంగా కృతజ్ఞుడను. నా కాపరి , నా తండ్రి మరియు నా హీరో అయినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ పాత్ర మరియు దయను నా చుట్టూ ఉన్నవారికి ప్రదర్శించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నాకు శక్తినివ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు