ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రేమ! ఈ పదమును ఎలాగైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రేమకు కీలకమైన పదమైన అగాపే, చర్య ద్వారా నిర్వచించబడుతుందని గ్రహించకుండా క్రైస్తవ సంఘంలోని చాలా మంది దానిని నిఘంటువు లేదా అకారాది నిఘంటువు ద్వారా నిర్వచించడానికి ప్రయత్నించారు, . క్రైస్తవులు అగాపేను పట్టుకోకముందే, ఈ రోజు మన పదాలు దేనిని గురించి అయినాసరే అదే పనిని సూచిస్తుంది !. కానీ మీరు 1 యోహాను చదివితే, దేవుడు చేసే దాని ద్వారా ప్రేమ ఏమిటో మీరు చూస్తారు. దేవుడు తన ప్రేమను ప్రదర్శిస్తాడు. మన సహోదర సహోదరీలకు కూడా అలాగే చేయమని కోరాడు. ప్రేమ మాట కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి; అది యథార్థంగా చర్యలో ప్రదర్శించబడాలి!

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల తండ్రీ, మీరు చాలా దయతో మీ ప్రేమను నాతో పంచుకున్నారు. నేను తప్పక ఒప్పుకుంటాను, నా హృదయంలో నేను మీలాగే ఇతరులను ప్రేమించాలనుకుంటున్నాను, కానీ నా ఉద్దేశాలు తరచుగా "బిజీ-నెస్" లేదా పిరికితనంతో కొట్టుకుపోతాయి. తండ్రీ, మీ ఆత్మ ద్వారా, ఆలోచించడం మరియు మాట్లాడటం కంటే చర్యలలో ఇతరులకు నా ప్రేమను చూపించమని నన్ను ప్రేరేపించండి. మీ ప్రేమ యొక్క గొప్ప ప్రదర్శనైన యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు